Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyrejestrowanie pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji i Transportu

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dokument określający tożsamość:
  działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby
  a) prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku demontażu:
  a) zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  b) dowód rejestracyjny,
  c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
  d) tablice rejestracyjne.
 • W przypadku kradzieży pojazdu:
  a) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),
  b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
  c) dowód rejestracyjny,
  d) karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  a) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; w przypadku kasacji pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
  b) dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:
  - dowód rejestracyjny,
  - karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  - tablice rejestracyjne.
 • W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
  a) dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,wraz z tłumaczeniem przysięgłym jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym,b) dowód rejestracyjny,
  c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
  d) tablice rejestracyjne.
 • W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
  a) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
  b) dowód rejestracyjny,
  c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
  d) tablice rejestracyjne,
  e) dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
17zł za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 206, 220

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 9:00 - 16:30
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 9:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  wyrejestrowanie pojazdu

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie wyrejestrowania

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wyrejestrowanie pojazdu

  Wyrejestrowanie pojazdu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu