Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI
STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI
GOŁDAP, UL. KRÓTKA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściciela lasu na wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.

W stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego.

W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

osób zainteresowanych zmianą lasu na użytek rolny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dokonanie zmiany lasu na użytek rolny z uzasadnieniem
 • 2. Załączniki:
  - wypis z rejestru gruntów
  - mapa ewidencji gruntów z naniesionym terenem do
  wylesienia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

Dni i godziny  
 • Poniedziałek, 7:30 do 16:00
 • Piątek, 7:30 do 15:00
 • Od wtorku do czwartku, 7:30 do 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu,który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/

  Telefon   87 615 44 44
  Fax   87 615 44 45
  Słowa kluczowe   Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

  Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściciela lasu na wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.

  W stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego.

  W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.