Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Społeczny

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z określeniem rodzaju alkoholu i punktu sprzedaży.
 • Załączniki:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  4. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

Opłata skarbowa–ustanowienie pełnomocnictwa 17zł,
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostałych w danym roku,licząc od dnia obowiązywania zezwolenia),za cały rok wynoszą:
-525 zł na sprzedaż nap.zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż nap.zaw.>4.5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-2100 zł na sprzedaż nap.zaw.>18% alkoholu.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W/w opłatę zwiększa się w przypadku,gdy roczna wart.sprzedaży napojów alk.w roku poprzednim przekroczyła:
-37.500 zł dla nap.alk.o zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa–wnosi się w wys.1,4% ogólnej wart.sprzedaży tych napojów w roku pop

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

ul. Kosynierów Gdyńskich 42

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Zażalenie na postanowienie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia.
  Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni , licząc od dnia doręczenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Zawiadomienie o terminie oględzin punktu sprzedaży. 4. Zaopiniowanie wniosku. 5. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon  
 • 55 239 30 26
 • 55 239 30 27
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Podobne usługi  

  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

  Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.