Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
CHEŁM, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o wydanie zaświadczenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • 2) wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy,
 • 3) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • 4) wykaz pojazdów,
 • 5) potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 6) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.

1) Opłata za wydanie:
a. zaświadczenia - 500 zł,
b. wypisu lub wypisów na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł za każdy wypis.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   825627501
  Fax   825627510
  Słowa kluczowe  
 • Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

  Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy