Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
AUGUSTÓW, UL. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji publicznej wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej.

W przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej (PSP):
- Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM/KP PSP z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

stanowisko do spraw kontrolno - rozpoznawczych

Kogo dotyczy  

Osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca imprezę masową.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (Dz. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie opinii dotyczącej zorganizowania imprezy masowej
 • Ponadto w przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej:
 • Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być prowadzona impreza wraz z jego opisem.

  Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na miejscu i czasie trwania imprezy masowej.
 • Terminarz – w przypadku imprez organizowanych cyklicznie.

  Program i regulamin imprezy masowej, wraz z inf. o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.

 • Regulamin obiektu/terenu wraz z inf. o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.

  Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej.

  Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. • Informacje o:
  - liczbie miejsc, przewidywanych zagrożeniach,
  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  - odpłatności za wstęp na imprezę
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

sekretariat

Tryb odwoławczy  

1. W przypadku wydania postanowienia przez stację sanitarno-epidemiologiczną przysługuje Stronie zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego, które można wnieść za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. W przypadku wniosku do straży pożarnej odwołanie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Do wniosku należy dołączyć ponumerowane załączniki:


1. program imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
2. regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
4. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
6. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem (zawierający:oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów).
7. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy (wraz z kopią uprawnień osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej)
8. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
9. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
11. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
12. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych (w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie);
13. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (jeżeli stosowane)
14. informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Załączniki 1-11 są obligatoryjne, załączniki 12-14 - opcjonalnie.

BIP  

http://kppspau.ssdip.bip.gov.pl/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej
Podobne usługi  

Wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji publicznej wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej.

W przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej (PSP):
- Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM/KP PSP z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.