Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP

Usługa umożliwia wniesienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji żądania o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP.

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego powinien być uwierzytelnione przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego ePUAP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Podmioty publiczne określone w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz podmioty, z którymi zawarto porozumienie na podst. art. 19c w/w ustawy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Pełnomocnictwo do wniesienia wniosku. (w przypadku gdy osoba wnioskująca działa z upoważnienia)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP

Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP

Usługa umożliwia wniesienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji żądania o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP.

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego powinien być uwierzytelnione przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego ePUAP.