Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
ŁOWICZ, UL. STANISŁAWA STANISŁAWSKIEGO 30
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wydanie uprawnienia dla instruktora nauki jazdy/wykładowcy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzające prowadzić szkolenia lub zajęcia praktyczne w zakresie nauki jazdy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • 2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 • 3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 • 4) Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,
 • 5) Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • 6) Wyraźną fotografię,
 • 7) W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora,
 • 8) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • 9) Potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

50 zł - wpis do ewidencji instruktorów

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji

Dni i godziny  
 • środa, 8 - 16,30
 • poniedziałek, wtorek, 8-15,30
 • czwartek, piątek, 8 - 15,30
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3.skierowanie na egzamin, 4. wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiat.lowicz.pl/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Wydanie uprawnienia dla instruktora nauki jazdy/wykładowcy