Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARSZAWA, al. Aleja Niepodległości 188/192
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

Cel procedury: Wniosek w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być:
1. Zgłaszający
2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 115, poz. 996 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz. 564 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 89, poz. 540)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 89, poz. 540)
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776)
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Opłaty  

Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa

Dni i godziny   Poniedziałek-Piatek, 8-16
Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego RP zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.<

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.uprp.pl

Telefon   (22) 579 00 00
Fax   (22) 579 00 01
Słowa kluczowe   Wniosek w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej
Podobne usługi  

Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

Cel procedury: Wniosek w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej.