Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

Kogo dotyczy  

Wyborca chcący głosować przez pełnomocnika.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
 • 2. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
 • 3. Pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem.
Czas realizacji  

Wniosek wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później niż 9 dnia przed dniem wyborów. W tym terminie organ mam obowiązek załatwić sprawę.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę pisemnego wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 2. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 3. Głosowanie przez pełnomocnika.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • pełnomocnictwo do głosowania
 • wybory
 • głosowanie
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.