Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO BRZEZINY
MIASTO BRZEZINY
BRZEZINY, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osób chcących zawrzeć ślub konkordatowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wzór własny), dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
 • 2. Oryginały odpisów skróconych aktów urodzeń narzeczonych i ponadto:
  - osoba, która wcześniej pozostawała w związku małżeńskim składa: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej,
  - odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka - dotyczy wdowy lub wdowca
  - jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat to prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa
 • 3. Obcokrajowiec zobowiązany jest złożyć:
  - dokument stwierdzający , że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo,
  - oryginał odpisu aktu urodzenia.
  - Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  Do wglądu:
  dowód osobisty lub paszport z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając pisemnie osobę zainteresowaną.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do właściwego sądu o rozstrzygniecie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC, uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia; prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego