Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
RAWA MAZOWIECKA, PL. WOLNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci.

Uzgodnienie projektu dotyczy m.in.:
1. Zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
2. Zgodności z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne chcące uzyskać uzgodnienie projektu budowlanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji, do wniosku należy dołączyć również wydruk projektu (w 3 egzemplarzach) oraz oryginał mapy.
 • Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami (kopia dokumentu wraz z załącznikiem graficznym).
 • Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami (kopia dokumentu).
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

- zgodnie z tabelą nr 16, która jest załącznikiem do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dni i godziny  
 • wtorek, 8:00 - 17:00
 • poniedziałek, środa, czwartek, 8:00 - 16:00
 • piątek, 8:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, niebędących przyłączami, na obszarach miast oraz w pasach drogowych istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Ogłoszenie narady przez starostę, 3. Przeprowadzenie uzgodnień.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.powiatrawski.pl

  Telefon   46 814 46 31
  Fax   46 814 46 31
  Słowa kluczowe   Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci

  Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci.

  Uzgodnienie projektu dotyczy m.in.:
  1. Zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
  2. Zgodności z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,