Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Zespoły ds. Świadczeń nr 1 i 2

Kogo dotyczy  

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
Wymagane dokumenty  
 • Upoważnienie dot. wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji za ostatnie dwa miesiące, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
 • Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do Szkoły lub szkoły wyższej (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
 • Wyrok Sądu zasądzający alimenty
 • Skan aktu urodzenia dziecka
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Dni i godziny  
 • Środa, 07:30 - 15:00
 • Wtorek, 07:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 07:30 - 16:00
 • Piątek, 07:30 - 15:00
 • Czwartek, 07:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Decyzja

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/

  Telefon   616463344
  Fax   618784811
  Słowa kluczowe   Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  Podobne usługi  

  Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.