Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W GRABICY
URZĄD GMINY W GRABICY
Grabica, 66
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy oraz podmioty chcący złożyć wniosek o ustalenie inwestycji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej (oryginał)
  • kopia mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów (terenu objętego wnioskiem)
  • charakterystyka inwestycji obejmująca: a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (stosowne umowy zawarte pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną, gwarantujące uzbrojenie terenu) b. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej c. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
  • dokument potwierdzający ustanowienie służebności drogowej (nie dotyczy inwestycji sieciowych)
  • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy wnioskodawcy podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Czas realizacji  

Do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu wlicza się okres czasu, w którym dokonywane są uzgodnienia z organami dokonującymi uzgodnień projektu decyzji.

Opłaty  

1. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego),
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Grabicy

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7.30 - 15.30
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.gminagrabica.pl/

Telefon   446161125
Fax   446161125 w.32
Słowa kluczowe   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podobne usługi  

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.