Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARSZAWA, al. Aleja Niepodległości 188/192
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Usługa umożliwia zgłoszenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zgłaszającego , który może być reprezentowany przez pełnomocnika.

Zgłaszającym może być:
- osoba fizyczna,
- osobę prawną,
- organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 40, poz. 358 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Podanie zwierające co najmniej:
  - nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  - nazwę organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
  - wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
  - nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego
  - wskazanie podstawy prawnej do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,
  - spis załączonych dokumentów,
  - podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Podanie może również zawierać:
  - oświadczenie zgłaszającego, o chęci skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,
  - wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.
  2) Ilustracje wzoru przemysłowego (rysunki, fotografie lub próbki materiału włókienniczego wraz z opisem wyjaśniającym.
  3) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
  4) Oświadczenie zgłaszającego, których odmian wzoru przemysłowego dotyczy dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłoszenie zawiera odmiany wzoru (oświadczenie o datach pierwszeństwa). 5) Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p). Postępowanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy trwa ok. kilka miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

300 zł - za zgłoszenie wzoru przemysłowego .

150 zł - Opłata za pierwszy okres ochronny

Opłata za pierwszy okres ochronny obejmujący 1, 2, 3, 4, 5 rok ochrony. Opłatę za pierwszy okres należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 8-16
Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 p.w.p.). Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.uprp.pl

Telefon   (22) 579 00 00
Fax   (22) 579 00 01
Słowa kluczowe   Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
Podobne usługi  

Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Usługa umożliwia zgłoszenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.