Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARSZAWA, al. Aleja Niepodległości 188/192
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być:
1. Zgłaszający
2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1805)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623)
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie powinno obejmować:
  - nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  - wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
  - podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

1. Zgłoszenie w formie papierowej: 550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo. 2. Zgłoszenie w postaci elektronicznej: 500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192

Dni i godziny   poniedziałek-piątek, 8-16
Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.
Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji lub postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.uprp.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Podobne usługi  

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.