Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARSZAWA, al. Aleja Niepodległości 188/192
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie patentu na wynalazek

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

1) podanie zawierające co najmniej:

• nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego, numer REGON, o ile zgłaszający go posiada,
• nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
• wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
• tytuł wynalazku,
• nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
• wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
• podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie, może również zawierać:
• oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
• wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
• spis załączonych dokumentów.

2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;

3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;

4) skrót opisu;

5) dowód pierwszeństwa (jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa).

6) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego);

7) poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego (jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny);

8) pełnomocnictwo (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika). Osoby nie mające siedziby lub miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą, w postępowaniu przed Urzędem Patentowym działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego mającego siedzibę w Polsce (Art. 236 Ustawy prawo własności przemysłowej).

Szczegółowe informacje na temat warunków wejściowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego - www.uprp.pl

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zgłaszającym może być:

1. twórca,

2. współtwórcy łącznie,

3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),

4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwać przedsiębiorcy),

5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, Art.253)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1805)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Podanie zawierające co najmniej:
  • nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  • wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
  • tytuł wynalazku,
  • nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
  • wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
  • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Podanie, może również zawierać:
  • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
  • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
  • spis załączonych dokumentów.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Opłaty  

Zgłoszenie w formie papierowej: 550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Zgłoszenie w postaci elektronicznej: 500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50 %.

Kwota: Zmienna w zależności od rodzaju zgłoszenia, liczby stron oraz złożonych oświadczeń.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 8-16
Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.uprp.pl

Telefon   (22) 579 00 00
Fax   (22) 579 00 01
Słowa kluczowe   Udzielenie patentu na wynalazek

Udzielenie patentu na wynalazek

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

1) podanie zawierające co najmniej:

• nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego, numer REGON, o ile zgłaszający go posiada,
• nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
• wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
• tytuł wynalazku,
• nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
• wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
• podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie, może również zawierać:
• oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
• wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
• spis załączonych dokumentów.

2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;

3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;

4) skrót opisu;

5) dowód pierwszeństwa (jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa).

6) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego);

7) poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego (jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny);

8) pełnomocnictwo (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika). Osoby nie mające siedziby lub miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą, w postępowaniu przed Urzędem Patentowym działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego mającego siedzibę w Polsce (Art. 236 Ustawy prawo własności przemysłowej).

Szczegółowe informacje na temat warunków wejściowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego - www.uprp.pl