Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
Ujście, pl. Wiosny Ludów 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Usługa umożliwia złożenie do podmiotu zobowiązanego, o którym mowa w art. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wniosku o ponowne wykorzystywanie takiej informacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Podmiot zobowiązany jest zobligowany przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
Przysługuje mu również prawo do określenia warunków ponownego wykorzystywania lub nałożenia opłaty, może także wydać decyzję administracyjną o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja sektora publicznego, w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tj. w przypadku, gdy:
- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium (serwis danepubliczne.gov.pl),
- została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zgodny z art. 21 ust. 3 i 5ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może być zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

I. W przypadku złożenia przez podmiot zobowiązany oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. II. W sytuacji, gdy decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o warunkach ponownego wykorzystywania takiej informacji w I instancji wydał organ jednostki samorządu terytorialnego lub wojewoda: - wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni, do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję albo - wnioskodawca może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego. III. W sytuacji, gdy decyzję w I instancji wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze wnioskodawca może: - zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo - od razu, na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skierować do sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia albo - złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

1. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania, 2. Poinformowanie o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę 3. Złożenie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub przekazanie informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, 4. Odmowa, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, ewentualnie wezwanie do uzupełnienie braków formalnych, 3. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przedstawienie oferty lub poinformowanie o braku warunków lub wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

https://bip.ujscie.pl

Telefon   +48 (67) 28 40 003, +48 (67) 28 40 013
Fax   +48 (67) 28 40 151
Słowa kluczowe  
 • Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 • przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania
 • ponowne wykorzystywanie
 • Informacja sektora publicznego
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Usługa umożliwia złożenie do podmiotu zobowiązanego, o którym mowa w art. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wniosku o ponowne wykorzystywanie takiej informacji.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
  Podmiot zobowiązany jest zobligowany przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
  Przysługuje mu również prawo do określenia warunków ponownego wykorzystywania lub nałożenia opłaty, może także wydać decyzję administracyjną o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  Udostępnieniu na wniosek podlega informacja sektora publicznego, w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tj. w przypadku, gdy:
  - nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium (serwis danepubliczne.gov.pl),
  - została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  - będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  - została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.