Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO ŁĘCZYCA
MIASTO ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 14
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
  • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Czas realizacji  

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

- Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
a) do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
b) do dnia 15 października danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
- Termin składania wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego:
a) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego
- Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
- Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz.U. z 2012r. poz. 823) tj. netto 456,00 zł.

BIP  

http://bip.leczyca.info.pl

Telefon   247210300
Fax   247210301
Słowa kluczowe   Stypendium szkolne
Podobne usługi  

Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego