Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy.
Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1. pozostały małżonek(ka),
2. krewni zstępni,
3. krewni wstępni,
4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Karta/akt zgonu
 • Uwaga:
  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tzn. cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
Czas realizacji  

do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

17zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 od dnia od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Uzyskanie pozwolenia na Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Zweryfikowanie wniosku, 3. Wydanie pozwolenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.
  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
  Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu - bez opłat.
  Opłatę skarbową wnosi się na konto GETIN NOBLE Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

  BIP  

  Telefon   +48 (42) 638-46-06
  Fax  
  Słowa kluczowe   Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy
  Podobne usługi  

  Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy.
  Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek(ka),
  2. krewni zstępni,
  3. krewni wstępni,
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.