Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy.
Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1. pozostały małżonek(ka),
2. krewni zstępni,
3. krewni wstępni,
4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich,

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Karta/akt zgonu
 • Uwaga:
  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tzn. cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
Czas realizacji  

do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

17zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Pokój 98

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 od dnia od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Uzyskanie pozwolenia na Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Zweryfikowanie wniosku, 3. Wydanie pozwolenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wydanie decyzji administracyjnej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku (po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

  BIP  

  Telefon  
 • (+48) 55239 30 95
 • (+48) 55239 34 95
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy
  Podobne usługi  

  Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy.
  Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek(ka),
  2. krewni zstępni,
  3. krewni wstępni,
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.