Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Białystok (miasto), pl. Rynek Kościuszki 9
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.
Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).
Czas realizacji  

• do 1 miesiąca,

• do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ,

• 14 dni - gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego - art. 237 §2 kpa.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Tryb odwoławczy  

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Przyjmowanie skarg i wniosków.

Podlaski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty przyjmują obywateli w sprawie skarg
i wniosków w środę każdego tygodnia w godz. 7.30 - 16.00.

W pozostałe dni tygodnia Podlaski Kurator Oświaty przyjmuje po uprzednim umówieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu.

Dyrektorzy wydziałów i delegatur oraz pracownicy Kuratorium przyjmują interesantów
w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Skargi i wnioski wpływające do Kuratorium są rejestrowane w centralnym rejestrze skarg
i wniosków znajdującym się w sekretariacie p. 204.

Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Po zarejestrowaniu Podlaski Kurator Oświaty przekazuje skargę do załatwienia komórkom organizacyjnym właściwym ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia . Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi wniesione do Podlaskiego Kuratora Oświaty, jako organu niewłaściwego w sprawie, są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazywane właściwemu organowi, z powiadomieniem o tym skarżącego, albo wskazaniem mu właściwego organu.

BIP  

http://kuratorium.pbip.pl/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.
Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.