Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Rozgraniczenie nieruchomości

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

właściciele nieruchomości, których dotyczy rozgraniczenie nieruchomości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

  2. Dokumenty potwierdzające prawo żądania rozgraniczenia nieruchomości:
  - aktualny odpis z księgi wieczystej,
  - wypis z rejestru gruntów,

  3. Pisemne wskazanie uprawnionego geodety upoważnionego do ustalenia przebiegu
  granic,

  4. Oznaczenie na mapie spornych granic,

  5. Oświadczenie geodety o braku lub niepełnej dokumentacji w katastrze
  nieruchomości o przebiegu granic.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia
przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu.

2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą Wójt Gminy umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rozgraniczenie nieruchomości

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Rozgraniczenie nieruchomości

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.