Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rejestracja pojazdu zabytkowego.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Zgodnie z art. 2 pkt 39 ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Aby pojazd mógł być pojazdem zabytkowym musi spełniać kilka kryteriów:
- ma, co najmniej 25 lat,
- jest nieprodukowany (w modelu) od 15 lat,
- posiada minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (dotyczy gównie podzespołów).


Jeżeli pojazd ma mniej niż 25 lat, również może być zarejestrowany jak pojazd zabytkowy ale musi spełnić kilka kryteriów:
- posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
- dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
- był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
- był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
- ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
- posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
- został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.
Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Kogo dotyczy  

właścicieli aut zabytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o rejestrację pojazdu:

 • - oryginał dowodu własności pojazdu,
 • - dowód rejestracyjny,

  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa innego niż UE, Konfederacja Szwajcarska i EFTA
  zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 • - dowód odprawy celnej przywozowej,

  jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE,
 • - oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju
  albo
  - dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju
  albo
  - zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli
  samochód osobowy lub pojazd rodzaju SAMOCHODOWY INNY, podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC LEKKI
  (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z
  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • - zaświadczenie wydane przez właściwy organ
  potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług, (VAT 25), jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium
  państwa członkowskiego lub brak takiego obowiązku,
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W
  przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

  Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w
  zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie.
 • - zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • - uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków
  lub
  - dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury wojewódzkiej ewidencji zabytków
  albo
  - potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza
  muzealiów,
 • - tablice (tablicę) rejestracyjne (ą), jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • - kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • - oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,
 • - pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli
  pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

Opłaty  

1. 17 zł -od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu, albo kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)2. OPŁATA ZA WYDANIE:

a) tablice rejestracyjne zabytkowe samochodowe - 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

b) tablica zabytkowa motocyklowa - 50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)

c) dowodu rejestracyjnego - 54 zł + 0,50 zł (opłata
ewidencyjna)

g) pozwolenia czasowego - 13,50 zł + 0,50 zł (opłata
ewidencyjna)

h) komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł

i) nalepki kontrolnej - 18,50 + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 206, 220

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 9:00 - 16:30
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 9:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do właściwego Samorządowego Kolegium
  Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Podobne usługi  

  Rejestracja pojazdu zabytkowego

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rejestracja pojazdu zabytkowego.

  Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

  Zgodnie z art. 2 pkt 39 ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Aby pojazd mógł być pojazdem zabytkowym musi spełniać kilka kryteriów:
  - ma, co najmniej 25 lat,
  - jest nieprodukowany (w modelu) od 15 lat,
  - posiada minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (dotyczy gównie podzespołów).


  Jeżeli pojazd ma mniej niż 25 lat, również może być zarejestrowany jak pojazd zabytkowy ale musi spełnić kilka kryteriów:
  - posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
  - dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
  - był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
  - był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
  - ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
  - posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
  - został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.