Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • Dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT, rachunku)
 • Dowód rejestracyjny w oryginale (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do ruchu)
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1) 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:
a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
c) tablicy do przyczepy 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
d) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
e) tablic indywidualnych:
- samochodowych 1 000 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- motocyklowych 500 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
f) dowodu rejestracyjneg

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 206, 220

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 9:00 - 16:30
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 9:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.