Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • Dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT, rachunku)
 • Dowód rejestracyjny w oryginale (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do ruchu)
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł

b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł

c) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł

d) tablic indywidualnych:

- samochodowych 1 000 zł + 0,50 z

- motocyklowych 500 zł + 0,50 zł

e) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł

f) pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,50 zł

g) kompletu nalepek legalizacyjnych 12,50 zł,

h) nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50 zł

Potwierdzenie wniesienia opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 206, 220

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 9:00 - 16:30
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 9:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.