Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY TARNÓW
URZĄD GMINY TARNÓW
Tarnów, ul. Krakowska 19
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Organizatorzy zgromadzenia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zawiadomienie o zgromadzeniu wniesione w trybie art. 7 ust.1 i art. 10, zawierające następujące dane:
  • 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji ,adres poczty elektronicznej i numer telefonu
  • a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie
  • zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
  • , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
  • 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadające j numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
  • 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie ,
  • 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.
  • Załączniki: 1) pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, 2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
Czas realizacji  

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła od organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana data zgromadzenia. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia i udostępnia ją niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu gminy.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

DZIENNIK PODAWCZY

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, który wydał decyzję, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwaga! Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zgłoszenia, 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Ewentualna decyzja o zakazie organizacji zgromadzenia

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.gminatarnow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.