Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU
URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU
Mirosławiec, ul. Wolności 37
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Organizatorzy zgromadzenia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu wniesione w trybie art. 7 ust.1 i art. 10, zawierające następujące dane:
 • 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji ,adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie
 • zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
 • 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadające j numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie ,
 • 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.
 • Załączniki: 1) pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, 2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
Czas realizacji  

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła od organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana data zgromadzenia. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia i udostępnia ją niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu gminy.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Mirosławcu ; Biuro Obsługi Interesanta

Dni i godziny  
 • Pt, 7.00-14.00
 • Pn-Śr, 7.00-15.00
 • Czw, 7.00-16.00
 • Tryb odwoławczy  

  Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, który wydał decyzję, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwaga! Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Złożenie zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie zgłoszenia, 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Ewentualna decyzja o zakazie organizacji zgromadzenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.miroslawiec.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

  Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

  Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
  Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
  Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.