Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm., Art.12)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Operat geodezyjny
Czas realizacji  

1. W terminie do 6 dni roboczych od złożenia wniosku dokonywana jest kontrola przedłożonej dokumentacji.2.W przypadku pozytywnego wyniku kontroli wykonywane są następujące działania:a.Aktualizacja treści mapy zasadniczej na mapach analogowych wykonywana jest przez wykonawcę prac geodezyjnych.b.Włączenie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.c.W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli - zwrócenie Wykonawcy materiałów opatrzonych klauzulami przeznaczonych dla zleceniodawcy prac. Materiały należy odebrać bezpośrednio w urzędzie.3.W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wykonywane są następujące działania:a.Wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zwiera m.in.■Wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości.■Zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości.■Wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio o przyjęciu dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości bądź odmowie włączen

Opłaty  

1. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).2. Rachunek wystawia pracownik urzędu na żądanie.3. Formy płatności pojawią się po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.4.Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, Wykonawca może złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu

Przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu