Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Społecznych - Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej - Oddział Licencji i Zezwoleń

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Potwierdzenie dokonania opłat
 • Załączniki do wniosku:
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
  - pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  - potwierdzenie wniesienia opłat.

  Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Czas realizacji  

Termin egzaminu wyznaczony przez właściwy urząd

Opłaty  

- 140 zł - za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,

- Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, powoduje utratę 50% opłaty. Pozostała część opłaty jest zwracana na wniosek osoby wpłacającej, a w przypadku nie złożenia takiego wniosku – jest zaliczana na poczet opłaty za następny egzamin.

- Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie powoduje utratę 50% opłaty,

- W odniesieniu do udokumentowanych przypadków losowych, decyzję w sprawie opłat, podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej.

- Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od negatywnego wyniku egzaminu, osobie egzaminowanej służy prawo wniesienia odwołania do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Opłata za egzamin w Łodzi wynosi 280 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przez komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką
  lub kierowcę przez niego zatrudnionego).

  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANK S.A. W ŁODZI NR 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

  Opłatę za egzamin należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi
  WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018, tytułem: „Opłata za egzamin TAXI”

  BIP  

  Telefon  
 • +48 (42) 638-52-56
 • +48 (42) 638-53-83
 • +48 (42) 638-53-82
 • Fax   +48 (42) 638-40-55
  Słowa kluczowe   Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

  Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.