Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA ŁUBNICE
GMINA ŁUBNICE
ŁUBNICE, UL. GEN. SIKORSKIEGO 102
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Potwierdzenie dokonania opłat
 • Załączniki do wniosku:
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
  - pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  - potwierdzenie wniesienia opłat.

  Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Czas realizacji  

Termin egzaminu wyznaczony przez właściwy urząd

Opłaty  

- 140 zł - za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,

- Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, powoduje utratę 50% opłaty. Pozostała część opłaty jest zwracana na wniosek osoby wpłacającej, a w przypadku nie złożenia takiego wniosku – jest zaliczana na poczet opłaty za następny egzamin.

- Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie powoduje utratę 50% opłaty,

- W odniesieniu do udokumentowanych przypadków losowych, decyzję w sprawie opłat, podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej.

- Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od negatywnego wyniku egzaminu, osobie egzaminowanej służy prawo wniesienia odwołania do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.