Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Pozwolenie na rozbiórkę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Rozwoju Miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu
 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
Czas realizacji  

Od 7 dni do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.

Opłaty  

36 zł - od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
17 zł - Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 lub 2

Dni i godziny  
 • Wtorek-Czwartek, 7:30-15:00
 • Poniedziałek, 7:30-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia

  Rezultat realizacji usługi  

  Otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga rozbiórka :
  - budynków i budowli – nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską –
  o wysokości poniżej 8,0 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  - obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie
  podlegają ochronie jako zabytki.

  BIP  

  http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/5/POZWOLENIE_NA_ROZBIORKE_0D_0A/

  Telefon   68 45 64 828
  Fax  
  Słowa kluczowe   Pozwolenie na rozbiórkę

  Pozwolenie na rozbiórkę

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.