Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MANOWO
GMINA MANOWO
MANOWO, ul. Szkolna 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 • - Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,
 • - Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,
 • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
 • - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
 • - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,
 • - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Gminy Manowo, pokój nr 2.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Rezultat realizacji usługi  

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Manowo po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. O wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ubiegać mogą się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

4. Pozostałe zasady i warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych przepisach prawa. Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawarte są w uchwale Rady Gminy Manowo Nr XL/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

BIP  

http://bip.manowo.pl

Telefon  
 • 943183220
 • 943183151
 • Fax   943183289
  Słowa kluczowe   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Podobne usługi  

  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

  W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.