Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. RYNEK 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku od nieruchomości, które są:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
• użytkownikami wieczystymi gruntów;
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • IN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
Czas realizacji  

Informację o nieruchomościach IN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. 2. Przyjęcie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.glogow-mlp.pl

Telefon   0178517241
Fax   0178517522
Słowa kluczowe   Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych