Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

starosta, prezydent miasta na prawach powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu oraz jeżeli jej dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przeciętne wynagrodzenie, ogłaszane jest co kwartał w Monitorze Polskim.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu (na załączonym formularzu) wraz z opinią o konieczności zakupu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Dokumenty wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym potwierdzające wysokość dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (do wglądu).
 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 • Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania.
 • Zaświadczenie o wysokości świadczeń pomocy społecznej pobranych w kwartale miesiąca złożenia wniosku.
 • Co najmniej 3 oferty cenowe (ze sklepów).
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Poznań, ul.Cześnikowska 18

Dni i godziny  
 • wtorek-czwartek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-16:00
 • piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Ocena wniosku przez komisję, 3. podpisanie umowy, 4. zakup sprzętu przez wnioskodawcę, 5.przekazanie przyznanego dofinansowania

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

  Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

  Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.