Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja na podatek leśny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansowy

Kogo dotyczy  

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • DL-1 - deklaracja na podatek leśny
 • DL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
 • DL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
Czas realizacji  

Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

64 8780 0007 0000 0231 1000 0008

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

Dni i godziny  
 • Środa, 8-16
 • Wtorek, 8-17
 • Poniedziałek, 8-16
 • Piątek, 8-15
 • Czwartek, 8-16
 • Tryb odwoławczy  

  Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Rezultat realizacji usługi  

  Przyjęcie deklaracji

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie deklaracji 2. Przyjęcie przez organ deklaracji

  Poziom dostępności usługi   Transakcja
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl

  Telefon   422700300
  Fax   422700313
  Słowa kluczowe   Deklaracja na podatek leśny
  Podobne usługi  

  Deklaracja na podatek leśny

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.