Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W WIŚLE
URZĄD MIEJSKI W WIŚLE
WISŁA, PL. BOGUMIŁA HOFFA 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja na podatek rolny

Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Finansowy

Kogo dotyczy  

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony formularz deklaracji DR-1
 • Załącznik ZR-1/A. Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).
 • Załącznik ZR-1/B. Załącznik zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.
Czas realizacji  

Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Referat finansowy, biuro 114

Dni i godziny  
 • wtorki, czwartki, 7.00-16.00
 • poniedziałki, środy, 7.00-15.00
 • piątki, 7.00-13.00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Złożenie deklaracji

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie deklaracji, 2. Weryfikacja deklaracji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Zapraszamy do serwisu Wiślański e-Urząd
  https://eurzad.wisla.pl/eurzad

  BIP  

  http://www.bip.wisla.pl

  Telefon   33/ 855 24 29
  Fax   (33) 855 29 95
  Słowa kluczowe   Deklaracja DR-1 na podatek rolny
  Podobne usługi  

  Deklaracja na podatek rolny

  Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.